Taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią administruoja UAB "Draugas.lt projektai", jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau drauge - Eroklubas.lt).

Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB "Draugas.lt projektai" ir Jūsų (toliau - Lankytojas) dėl naudojimosi šia interneto svetaine, o tai pat ir taisyklės (toliau - Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys šios interneto svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš jose teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Taisyklės taikomos Eroklubas.lt svetainei www.eroklubas.lt ir joje apsilankiusiems ir (ar) užsiregistravusiems asmenims, kurie privalo būti ne jaunesni nei 18 metų (toliau svetainė vadinama "Svetaine").
1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos skaitymą, komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau - Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
1.3. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau - Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje. Toliau šiose taisyklėse nuoroda į "Paslaugas" apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į "Mokamas Paslaugas" apims tik tas Paslaugas, už kurias Lankytojas moka užmokestį.
1.4. Eroklubas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog didžioji dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau - Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje, apimtį.
2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija į Eroklubas.lt yra atliekama per svetainę www.eroklubas.lt. Registracija atliekama paspaudus registracijos atitinkamą nuorodą ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis: vardą, lytį, miestą, gimimo datą, el. pašto adresą ir pan. (toliau – Prisijungimo duomenys). Prisiregistravęs Lankytojas savo anketoje gali nurodyti papildomus duomenis: santykių statusą, ūgį, kūno tipą, pomėgius ir pan.
2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Eroklubas.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Eroklubas.lt turi teisę nedelsiant ir nepranešus Lankytojui, neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.
2.4. Lankytojas sutinka, kad jo Svetainėje po Registracijos sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas pats gali apriboti) ir kad Eroklubas.lt negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų panaudojimą.
2.5. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Eroklubas.lt, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.
2.6. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Eroklubas.lt registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Eroklubas.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Eroklubas.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
2.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.
2.8. Šalys susitaria, jog Eroklubas.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę ir jos dalis.
2.9. Eroklubas.lt Lankytojo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis teisės aktais, taip pat Privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai (įskaitant ir tiesioginę rinkodarą), Lankytojo teisės, susijusios su asmens duomenimis yra nurodomi Privatumo politikoje, kurią būtina perskaityti prieš sutinkant su Taisyklėmis. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas privalo susipažinti ir besąlygiškai sutinka su Eroklubas.lt Privatumo politika. Nesutikdamas su asmens duomenų tvarkymu ar manydamas, kad jo duomenis tvarkomi netinkamai Lankytojas turi teises, numatytas Privatumo politikoje ir (ar) teisės aktuose.
2.10. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į Svetainę Lankytojas šiuo patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Eroklubas.lt Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetainę trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.

3. Svetainės keitimas, Paslaugų ribojimas.

3.1. Eroklubas.lt pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Eroklubas.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Eroklubas.lt dėl tokių veiksmų.
3.2. Eroklubas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis.
3.3. Apribojus ar sustabdžius Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Svetainės teikiamomis Mokamomis Paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Taisyklių pažeidimas, Eroklubas.lt įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs (išskyrus atvejus, kai Mokamų Paslaugų teikimas buvo apribotas ne dėl Eroklubas.lt kaltės bei atvejį nustatytą Taisyklių 3.4. punkte).
3.4. Eroklubas.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojas besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Lankytojas - elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą prieš darbų pradžią. Tokiu atveju Eroklubas.lt gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs.
3.5. Šalys susitaria, kad Eroklubas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
3.6. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu. Lankytojui, sumokėjusiam Eroklubas.lt už Mokamas Paslaugas ir atsisakiusiam naudotis Paslaugomis, yra negrąžinamas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

4. Bendros nuostatos.

4.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Eroklubas.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo klipus, pokalbius, žinutes, ar bet kokią kitą medžiagą (toliau - Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
4.2. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
4.3. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:
4.3.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
4.3.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, turinį susijusį su prostitucija ar tokių asmenų vaizdavimu), būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Eroklubas.lt;
4.3.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
4.3.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
4.3.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Eroklubas.lt darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
4.3.6. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
4.3.7. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;
4.3.8. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
4.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
4.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
4.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;
4.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
4.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.
4.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Eroklubas.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas. Lankytojas sutinka, kad Eroklubas.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Eroklubas.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
4.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka Eroklubas.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Eroklubas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis Lankytojo nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Lankytojas gali netekti galimybės bet kokiu būdu naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant galimybių pasiekti visą ar dalį Svetainėje prieinamo, ar tik pačiam Lankytojui prieinamo Turinio, praradimu, taip pat visos ar dalies savo asmeninės informacijos ar kito Turinio praradimu.
4.8. Lankytojas supranta, kad visos Svetainėje prieinamos Paslaugos yra skirtos tik pilnamečiams asmenims. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo. Lankytojas, kuriam nėra sukakę 18 metų, įsipareigoja nesinaudoti šia Svetaine ir jos Paslaugomis.
4.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Eroklubas.lt nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Eroklubas.lt neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
4.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.
4.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojui davus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros ir (ar) informacijos apie Eroklubas.lt Paslaugas siuntimo, jam bus teikiamas informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinys, kurį teiks Eroklubas.lt. Toks Turinys gali būti siunčiamas Lankytojo su šiuo sutikimu pateiktais kontaktiniais duomenimis. Lankytojas turi teisę atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Eroklubas.lt Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
4.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojui davus sutikimą dėl slapukų naudojimo į jo galinį įrenginį bus įrašomi Eroklubas.lt slapukai. Sutikimą atšaukti ar pakeisti jo apimtį Lankytojas gali Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
4.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas Eroklubas.lt nuožiūra, siekiant aptikti Eroklubas.lt nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus - jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį.

5.1. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.
5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas Eroklubas.lt 2 (du) metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų ir Eroklubas.lt asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatomis, gali būti saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo ryšio datos).
5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:
5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
5.3.2. nepažeis Eroklubas.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Eroklubas.lt.
5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Eroklubas.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
5.5. Eroklubas.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.
5.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Eroklubas.lt šias išimtines teises:
5.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą Turinį bet kokia forma ar kalba. Įgyvendindamas šią teisę Eroklubas.lt laikysis asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų, taip pat Privatumo politikos;
5.6.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;
5.6.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu Eroklubas.lt ar kitų asmenų veikloje.

6. Intelektinė nuosavybė.

6.1. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Eroklubas.lt sutikimo.
6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Eroklubas.lt nuosavybė arba Eroklubas.lt juos teisėtai naudoja.

7. Eroklubas.lt atsakomybės ribojimas.

7.1. Lankytojas sutinka, kad Eroklubas.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Eroklubas.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Eroklubas.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.
7.3. Eroklubas.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.
7.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Eroklubas.lt nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.
7.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Eroklubas.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.
7.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Eroklubas.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.7. Eroklubas.lt atsakomybė Lankytojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Lankytojas paskutinį kartą sumokėjo už Mokamas Paslaugas, o Lankytojui nesinaudojant Mokamomis Paslaugomis - 15 ([penkiolika]) eurų suma.

8. Taikytina teisė.

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. Informacijos siuntimas.

9.1. Eroklubas.lt visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
9.2. Eroklubas.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Eroklubas.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas Eroklubas.lt serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuose "Kontaktai" ar "Pagalba" nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.2. Šalys susitaria, jog Eroklubas.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
10.4. Visi tarp Lankytojo ir Eroklubas.lt kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Eroklubas.lt buveinės vietą.
10.5. Lankytojas - vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl Eroklubas.lt Svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui Eroklubas.lt ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu [email protected]. Nesutikdamas su Eroklubas.lt atsakymu, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.