Privatumo politika

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią administruoja UAB "Draugas.lt projektai", jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau - Eroklubas.lt).

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Šiame dokumente aptariami Eroklubas.lt taikomos privatumo politikos (toliau - Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide įrašytos sąvokos atitinka Naudojimosi Eroklubas.lt taisyklėse (toliau - Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. Privatumo politika taikoma interneto svetainei www.eroklubas.lt (toliau - "Svetainė").
1.2. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėje (toliau - Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos skaitymą, komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau - Paslaugos).
1.3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

2. Asmens duomenys ir jų tvarkymas.

2.1. Eroklubas.lt Svetainėje siūlomas platus Paslaugų pasirinkimas, todėl informacija, kuri yra renkama apie Lankytoją, priklauso nuo Lankytojo užsakomų ar naudojamų Paslaugų, taip pat to, kokią informaciją pats Lankytojas pateikia Eroklubas.lt. Eroklubas.lt informaciją apie Lankytojus renka registracijos metu, Lankytojui pateikus paklausimą Eroklubas.lt, Lankytojui lankantis Svetainėje, užsiprenumeravus naujienlaiškius ir kitais teisės aktams neprieštaraujančiais bei su Eroklubas.lt veikla suderinamais būdais. Lankytojas neprivalo atskleisti jokių asmens duomenų Eroklubas.lt, tačiau duomenų neatskleidimas gali apsunkinti Paslaugų teikimą ir (ar) naudojimąsi Svetainėmis, todėl gali būti, kad tokiu atveju Eroklubas.lt negalės suteikti Paslaugų, ar užtikrinti tinkamo naudojimosi Svetainėmis.
2.2. Eroklubas.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Lankytojo pateiktus ar Eroklubas.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir joje nurodytais tikslais. Eroklubas.lt užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Jei tai nėra būtina (pavyzdžiui mokėjimo tikslais), Eroklubas.lt netikrina Lankytojo pateiktos informacijos teisingumo.
2.3. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Lankytojams, užtikrinti tinkamą jų kokybę, suvaldyti Lankytojų srautus. Lankytojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Svetainės duomenų bazės administravimo tikslais. Eroklubas.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
2.4. Lankytojas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, telefono numerį, el. pašto adresą. Lankytojui taip pat gali būti sudaroma galimybė nurodyti ir kitus Asmens duomenis: miestą, gimimo datą, lytį, santykių statusą, ūgį, pomėgius ir pan. Lankytojas šiuos duomenis (ne)nurodo savo pasirinkimu ir iniciatyva. Lankytojo Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.
2.5. Pateikdamas Asmens duomenis Lankytojas:
2.5.1. suteikia teisę Eroklubas.lt valdyti ir tvarkyti Lankytojo Asmens duomenis Svetainėje. Lankytojas turi teisę atšaukti šį savo leidimą Eroklubas.lt bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ar valdymą, panaikinti Asmens duomenis (įskaitant ir jo registracijos paskyrą);
2.5.2. pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Eroklubas.lt įgalioto darbuotojo;
2.5.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis Svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, kai duomenys pateikiami Svetainėje kaip kontaktiniai Lankytojo ar Lankytoją viešai apibūdinantys duomenys.
2.6. Eroklubas.lt deda visas pastangas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
2.7. Eroklubas.lt tvarkydamas Asmens duomenis:
2.7.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Svetainės ir (ar) Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
2.7.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atskirus atvejus, ir tik iš anksto gavus Lankytojų sutikimą dėl tokio duomenų perdavimo ir (ar) atskleidimo konkrečiam trečiajam asmeniui, taip pat jei tai būtina teikiant Paslaugas, kad Paslauga būtų teikiama tinkamai ir nenutrūktų jos teikimas arba toks perdavimas privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;
2.7.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Lankytojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
2.8. Eroklubas.lt sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Eroklubas.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
2.9. Eroklubas.lt, gavęs iš Lankytojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka juos gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo savo paties Paslaugų rinkodarai, Lankytojui sudarant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo, jeigu Lankytojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
2.10. Eroklubas.lt stengiasi siųsti Lankytoją dominančią informaciją ir pasiūlymus. Eroklubas.lt gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su iš trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Lankytojui.
2.11. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Lankytojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Eroklubas.lt el. laišku į [email protected], paskambinus Eroklubas.lt kontaktuose nurodytų telefonu. Eroklubas.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
2.12. Lankytojas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
2.13. Eroklubas.lt atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir kitas panašias priemones savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Eroklubas.lt Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Eroklubas.lt nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

3. Slapukų ir (ar) panašių priemonių naudojimas

3.1. Eroklubas.lt naudoja slapukus siekiant nustatyti Lankytojų vartojimo įpročius Svetainėje, taip pat pagerinti Lankytojų galimybes lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas Paslaugas Lankytojams. Slapukai (angl. cookies) - nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos Lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti Paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
3.2. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio - puslapio URL nuoroda. Jeigu Lankytojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Lankytojo vartotojo vardas ir el. pašto adresas. Dėl slapukų naudojimo Svetainė gali tam tikrą laiką "atsiminti" Lankytojo veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Lankytojui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėje.
3.3. Slapukais gaunamą informaciją Eroklubas.lt naudoja tokiais tikslais:
3.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Lankytojus siekiant atverti tokiems Lankytojams jų užsakytą Turinį ir (ar) Paslaugas;
3.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Lankytojams;
3.3.3. Lankytojų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Lankytojui aktualų Turinį ir tobulinti Svetainę pagal Lankytojo pageidavimus;
3.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
3.4. Slapukus Lankytojui gali įrašyti reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Lankytojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
3.5. Eroklubas.lt nepažeisdamas teisės aktų gali apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis.
3.6. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą atlikdamas registraciją Eroklubas.lt portale; jei Lankytojo naršyklė priima slapukus - neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas.
3.7. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jeigu Lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo įrenginio, Lankytojas turės veikti pagal mobiliojo įrenginio naudojimo instrukcijas. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
3.8. Eroklubas.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais pašalinus slapukus gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimas ar blokuota prieiga prie Svetainės. Lankytojui pašalinus slapukus jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje.
3.9. Svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
3.9.1. Techniniai slapukai- būtini naršymui Svetainėje ir siekiant naudotis jos pagrindinėmis funkcijomis. Be šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis.
3.9.2. Funkciniai slapukai- leidžia įsiminti Lankytojo pasirinkimus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Lankytojui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.
3.9.3. Analitiniai slapukai- naudojami Lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Eroklubas.lt tokių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainės analitiniais tikslais naudoja ir trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.
3.9.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai - naudojami norint parodyti Paslaugas ir (ar) Turinį, kurie galėtų dominti Lankytoją ar pasiūlyti panašias, kurias jau Lankytojas žiūrėjo.
3.9.5. Trečiųjų šalių slapukai - leidžia Lankytojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Eroklubas.lt neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai kontroliuojama šių šalių. Eroklubas.lt pateikia jam žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą.
3.9.6. Socialinių tinklų slapukai - yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją. Pavyzdžiui, jie naudojami Lankytojui norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Svetainėje.
3.10. Laikinieji slapukai Lankytojui išėjus iš Svetainės pašalinami iš Lankytojo kompiuterio (ar kito įrenginio). Nuolatiniai slapukai Lankytojo kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) tipiškai tvarkomi slapuko galiojimo laiką, kuris nurodomas Slapukų sąraše. Lankytojas savo sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.).
3.11. Slapukų sąraše nurodyti tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo sąlygas Lankytojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Trečiojo asmens slapukus Lankytojas gali pašalinti pakeisdamas naršyklės duomenis (žr. Privatumo politikos 3.7. ir 3.10. punktus), taip pat kitais Trečiojo asmens nurodomais būdais. Eroklubas.lt sieks, kad informacija apie trečiųjų asmenų instrukcijas būtų tinkama, taip pat stengsis laiku atnaujinti ir (ar) papildyti instrukcijas, tačiau Eroklubas.lt nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Lankytojas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija.

4. Lankytojo informacijos keitimas

4.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėse nurodyta tvarka ir būdais.

5. Informacijos apsaugos priemonės

5.1. Eroklubas.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Eroklubas.lt darbuotojai. Mokėjimo dokumentų numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
5.2. Eroklubas.lt primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Eroklubas.lt prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
5.3. Eroklubas.lt Lankytojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina kitas reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Eroklubas.lt vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
5.4. Eroklubas.lt stengsis apsaugoti tvarkomus Lankytojo Asmens duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Eroklubas.lt įspėja, kad Eroklubas.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir Asmeninius duomenis visiško saugumo.
5.5. Eroklubas.lt asmeninę Lankytojų informaciją saugo tiek, kiek reikalinga Taisyklių ir Privatumo politikos nurodytiems tikslams įgyvendinti. Lankytojų duomenys yra sunaikinami praėjus 2 (dviem) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Lankytojui panaikinus paskyrą. Eroklubas.lt siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Lankytojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Lankytojo informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Eroklubas.lt veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Lankytojo mokėjimus ar pan.). Susirašinėjimas su Lankytoju saugomas 2 (dvejus) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Lankytojo paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

6. Nepilnamečių apsauga

6.1. Eroklubas.lt svetainė yra skirta tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į šią svetainę.
6.2. Daugiau informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.

7. Lankytojo teisės. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją

7.1. Eroklubas.lt įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. Siekiant riboti nepageidaujamų laiškų siuntimą, Eroklubas.lt blokuoja tam tikrus elektroninius adresus ir domenus, iš kurių neleidžiama siųsti elektroninių laiškų į bet kurio lankytojo, besinaudojančio Svetainėje teikiama elektroninio pašto paslauga, elektroninį paštą.
7.2. Eroklubas.lt atkreipia tėvų dėmesį į galimybes naudotis programine įranga, kuri užkerta galimybes nepilnamečiams asmenims prieiti prie nederamos informacijos internete.
7.3. Siekdamas sužinoti kokius Lankytojo asmens duomenis Eroklubas.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus arba ar visi Lankytojo asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Lankytojas, pateikęs Eroklubas.lt asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pavyzdžiui kreipiantis iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo pateiktas Eroklubas.lt), patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę: (i) susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; (ii) reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; (iii) nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
7.4. Lankytojas visus prašymus Eroklubas.lt, susijusius su Lankytojo Asmens duomenimis, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
7.5. Gavęs Lankytojo nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Eroklubas.lt pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą. Atsakymus į tokius Lankytojo paklausimus Eroklubas.lt stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Lankytojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Lankytojui priimtina forma. Neatlygintinai duomenys Lankytojui teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
7.6. Eroklubas.lt neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.
7.7. Jeigu "Eroklubas.lt" abejoja Lankytojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, tuomet gali sustabdyti šių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys būtų naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

8. Atnaujinimai.

8.1. Eroklubas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.